مدرسه تابستانی آموزش زبان فارسی دانشگاه فردوسی مشهد به مدت ۴ هفته. هزینه آموزش، اسکان و پذیرایی به همراه برنامه های اردویی و تفریحی فقط 500 یورو