متاسفانه به دلیل ویروس کرونا
همه رویدادهای مهم از جمله “کنسرت آوای صلح” لغو شد.