آرزوی زندگی همراه با سلامتی و صلح برای همه ی انسانهای جهان داریم

آرزوی آرامش و سلامتی در سومین Advent