کاش ميشد اشک را تهديد کرد
مدت لبخند را تمديد کرد

کاش ميشد در ميان لحظه ها
لحظه ديدار را نزديک کرد

🌸ميلاد نور مبارک🌸