عید پاک زمانی برای هدیه دادن است و به هم اندیشیدن.
نه شیوع بیماری و فقط تبریک از صمیم قلب
با آرزوی سلامتی